• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Công khai tài chính

Báo cáo Lao động tiền lương 2017

  • PDF.

BC_LAO_DONG_TIEN_LUONG_2017.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 27 Tháng 9 2018 14:22

Công khai Tài chính Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018

  • PDF.

BAO_CAO_TAI_CHINH_QUI_II-2018.pdf

Công khai Tài chính năm 2017

  • PDF.

Chấp hành Pháp luật về việc Công khai tài chính theo Quy định, Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam thực hiện công khai Tài chính năm 2017.

BAO_CAO_TAI_CHINH_NAM_2017.pdf

Công khai tài chính 6 tháng năm 2017

  • PDF.

Chấp hành Pháp luật về việc Công khai tài chính theo Quy định, Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam thực hiện công khai Tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

5BAO_CAO_TAI_CHINH_6_THANG_2017.pdf

Công khai Tài chính năm 2016

  • PDF.

Căn cứ Thông tư số 171/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2013 về Hướng dẫn công khai Tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam thực hiện việc Công khai Tài chính năm 2016

BAO_CAO_TAI_CHINH_2016.pdf

Bạn đang ở: Hoạt động Công khai tài chính