• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Quy định của trung ương

Van Ban châp hành Quy định của BTC về kinh doanh Xổ số

  • PDF.

THUC_HIEN_QUY_DINH_PHAP_LUAT_VE_KINH_DOANH_XO_SO_UB_TINH.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 5 2024 11:48

Văn ban chấn chính hoạt động Xổ số

  • PDF.

SO_8721-CHAP_HANH_CHE_DO_NHA_NUOC_TRONG_HOAT_DONG_XO_SO.pdf

Nghị định 78/2012/NĐ-CP Kinh doanh xo so

  • PDF.

NGHỊ_DINH_78-2012-NĐ-CP_KINH_DOANH_XO_SO.doc

Nghị định 30/2007/NĐ-CP Kinh doanh Xổ số

  • PDF.

NGHỊ_DINH_30-2007-NĐ-CP_KINH_DOANH_XO_SO.doc

Thông tư 22/2021/TT-BTC Thành lập Hôi đồng GSXS

  • PDF.

TT_22-2021_HĐGS_THAY_THÊ_THONG_TU_762013.pdf

Bạn đang ở: Bạn cần biết Quy định của trung ương