• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Các quy định của công ty

THE LE THAM GIA DU THUONG VE XO SO BIET KET QUA NGAY 2024

  • PDF.

QUYET_DINH_59_BAN_HANH_THE_LE_THAM_GIA_DU_THUONG_VE_XO_SO_BIET_KET_QUA__NGAY__XO_SO_CAO_XO_SO__BOC_.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024 07:06

QUY CHE TO CHUC HOẠT ĐONG XS LO TO 2024

  • PDF.

QUYET_DINH_58_BAN_HANH_QUY_CHE_TO_CHUC_HOAT_DONG_XO_SO_LO_TO.pdf

THE LE THAM GIA DU THUONG VE XO SO LO TO 2024

  • PDF.

QUYET_DINH_57_BAN_HANH_THE_LE_THAM_GIA_DU_THUONG_VE_XO_SO__LO_TO.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024 07:04

THE LE QSMT VE XS BIET KET QUA NGAY 2024

  • PDF.

QUYET_DINH_56_BAN_HANH_THE_LE__QUAY_SO_MO_THUONG_VE_XO_SO__BOC_VE_XO_SO_CAO_BIET_KET_QUA_NGAY.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024 07:06

THE LE QSMT VE XSTT NAM 2024

  • PDF.

QUYET_DINH_55_BAN_HANH_THE_LE_QUAY_SO_MO_THUONG_VE_XO_SO_TTRUYEN_THONG.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024 07:01

Bạn đang ở: Bạn cần biết Các quy định của công ty