• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Hoạt động

BAO CAO TAI CHINH 6 THANG 2020

  • PDF.

BAO_CAO_TAI_CHINH_6_THANG_2020_.pdf

BAO CAO KET QUẢ NAM 2019 VÀ 03 NĂM 2017-2019

  • PDF.

KE_HOACH_SAN_XUAT_KINH_DOANH 2019 VÀ 03 NĂM GÂN NHẤT.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 06 Tháng 7 2020 13:31

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

  • PDF.

KE_HOACH_SAN__XUAT_KINH_DOANH_VA_DAU_TU_PHAT_TRIEN_NAM_2020.pdf

BAO CAO LAO DONG TIEN LUONG 2019

  • PDF.

BAO_CAO_CHE_DO_TIEN_LUONG_TIEN_THUONG_CUA_DOANH_NGHIEP_2019.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 5 2020 09:49

BAO CAO TAI CHINH NAM 2019

  • PDF.

Thực hiện công khai Tài chính theo Quy định tại nghị đị 81

BAO_CAO_TAI_CHINH_NAM_2019.pdf

Bạn đang ở: Hoạt động