• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Hoạt động

BÁO CAO THỰC TRẠNG CƠ CÂU TỔ CHỨC 6 THÁNG 2023

  • PDF.

BAO_CAO_THUC_TRANG_QUAN_TRI_VA_CO_CAU_TO_CHUC_CUA_DOANH_NGHIEP_6_THANG_DAU_NAM_2023.pdf

BC BAO CAO DANH GIA VE KET QUA THUC HIEN KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2022

  • PDF.

BAO_CAO_DANH_GIA_VE_KET_QUA_THUC_HIEN_KE_HOACH_SAN_XUAT_KINH_DOANH_NAM_2022.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 6 2023 06:52

BC MUC TIEU TONG QUAT, KE HOACH 2023

  • PDF.

BAO_CAO_MUC_TIEU_TONG_QUAT_KE_HOACH_KINH_DOANH_NAM_2023.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 21 Tháng 3 2023 12:33

BC TAI CHINH NAM 2022

  • PDF.

BÁO_CÁO_TÀI_CHÍNH_ĐÃ_ĐƯỢC_KIỂM_TOÁN_2022.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 21 Tháng 3 2023 12:29

BC TAI CHINH QUY 3-2022

  • PDF.

BAO_CAO_TAI_CHINH_QUY_III-2022.pdf

Bạn đang ở: Hoạt động