• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Hoạt động

BC TAI CHINH QUY 3-2022

  • PDF.

BAO_CAO_TAI_CHINH_QUY_III-2022.pdf

BAO CAO TAI CHNH QUY 2-2022

  • PDF.

BAO_CAO_TAI_CHINH_QUY_2-22.pdf

BC THƯC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 6 THÁNG 2022

  • PDF.

BAO_CAO_THUC_TRANG_QUAN_TRI_VA_CO_CAU_TO_CHUC_CUA_DOANH_NGHIEP_6_THANG_DAU_NAM_2022.pdf

KH SẢN XUÂT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2023

  • PDF.

KE_HOACH_SAN_XUAT_KINH_DOANH_VA_DAU_TU_PHAT_TRIEN_NAM_2023.pdf

Danh sách người QL Công Ty Tháng 62022

  • PDF.

DANH SÁCH VCQL tT62022

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 18 Tháng 7 2022 08:09

Bạn đang ở: Hoạt động