• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Bạn cần biết

Quy chế Công bố thông tin của Công ty XSKT Quảng Nam

  • PDF.

QUY_CHE_CONG_BO_THONG_TIN_CUA_CONG_TY_XO_SO_KIEN_THIET_QUANG_NAM.pdf

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

  • PDF.

KH_XSKD_VA_DT_PHAT_TRIEN_2018.pdf

Thể lệ tham gia dư thưởng vé xổ số truyền thống

  • PDF.

Tải về

Thay đổi tính thuế TNĐL xổ số theo Công văn số 17526 /BTC-TCT V/v Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

  • PDF.

Ngày 01 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính có công văn số 17526 /BTC-TCT, Quy định sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân kinh doanh
- Theo quy định hiện nay (từ 31/12/2014 về trước) thực hiện theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13: Thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh được xác định căn cứ trên thu nhập chịu thuế tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu hoặc doanh thu tính thuế được xác định theo kê khai trừ chi phí kinh doanh; và cá nhân kinh doanh được tính giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập tính thuế và được xác định theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
- Từ ngày 01/01/2015, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế thì cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau:
+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%
+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%
Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%
+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%
+ Hoạt động kinh doanh khác: 1%

Thông tư 76/2013/TT-BTC ngày 4 tháng 6 năm 2013

  • PDF.

Ngày 04 tháng 6 năm 2013,Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2013/TT-BTC Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của hội đồng giám sát xổ số;

xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 19 Tháng 1 2015 09:43

Bạn đang ở: Bạn cần biết