• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2016

  • PDF.

Chấp hành Pháp luật về việc Công khai tài chính theo Quy định, Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam thực hiện công khai Tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

BC_TAI_CHINH_QUY_2-2016.pdf

Bạn đang ở: Hoạt động Công khai tài chính Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2016