• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Công khai tài chính năm 2015

  • PDF.

Căn cứ Thông tư số 171/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2013 về Hướng dẫn công khai Tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam thực hiện việc Công khai Tài chính năm 2015

BAO_CAO_TAI_CHINH_NAM_2015.pdf

Bạn đang ở: Hoạt động Công khai tài chính Công khai tài chính năm 2015