• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Quy định của địa phương

Điều lệ Công ty năm 2022

  • PDF.

DIEU_LE__CUA_CONG_TY_TNHH_MTV_XO_SO_KIEN_THIET_QUANG_NAM__SO_486__NAM_2022-đã_nén_1.pdf

Điều lệ Công ty năm 2022

  • PDF.

DIEU_LE__CUA_CONG_TY_TNHH_MTV_XO_SO_KIEN_THIET_QUANG_NAM__SO_486__NAM_2022-đã_nén_1.pdf

QUYET DINH THÀNH LAP HOI DONG GIAM SAT 2021

  • PDF.

SO_1857-QD-UBND_QUYET_DINH_THANH_LAP_HOI_DONG_GIAM_SAT_XO_SO_TINH_QUANG_NAM_VA_TO_GIUP_VIEC_CUA_HOI_DONG_GIAM_SAT_XO_SO.pdf

Thành lập Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Nam

  • PDF.
Ngày 23/9, UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Nam (Hội đồng), do ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính.

Đọc thêm...

Quyết định số 3949/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009

  • PDF.

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm  hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam

Tải về

Bạn đang ở: Bạn cần biết Quy định của địa phương