• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Hoạt động

BAO CAO TAI CHINH NAM 2019

  • PDF.

Thực hiện công khai Tài chính theo Quy định tại nghị đị 81

BAO_CAO_TAI_CHINH_NAM_2019.pdf

BAO CAO TAI CHINH QUY 3 NAM 2019

  • PDF.

BÁO_CÁO_TÀI_CHÍNH_QUÝ_III_-_2019.pdf

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

  • PDF.

Thực hiện quy định về công bố thông tin theo Nghị định 81, công ty XSKT Quảng Nam công bố công khai kế hoachj đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2019

SỐ_79_-_KẾ_HOẠCH_SX_KINH_DOANH_2019.pdf

BÁO CAO TAI CHÍNH QUY 2 NAM 2019

  • PDF.

BAO_CAO_TAI_CHINH_QUY_2-2019.pdf

BAO CAO TAI CHINH QUY 1 NAM 2019

  • PDF.

BAO_CAO_TK_QUY_1-2019.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 5 2019 14:12

Bạn đang ở: Hoạt động