• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Hoạt động

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015

  • PDF.

BAO_CAO_TAI_CHINH_NAM_2015.pdf

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

  • PDF.

QD_BH_QUY_CHE_CONG_BO_THONG_TIN.pdf

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 5 NĂM

  • PDF.

QD_PHE_DUYET_CHIEN_LUOC_5_nam.pdf

Danh sách viên chức quản lý Công ty

  • PDF.

VCQLY CTYDANH SACH QLCTY 2018

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

  • PDF.

QD_PHE_DUYET_DIEU_LE_TC_VA_HD_cong_ty_2016.pdf

Bạn đang ở: Hoạt động