• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

BC BAO CAO DANH GIA VE KET QUA THUC HIEN KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2022

  • PDF.

BAO_CAO_DANH_GIA_VE_KET_QUA_THUC_HIEN_KE_HOACH_SAN_XUAT_KINH_DOANH_NAM_2022.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 6 2023 06:52

Bạn đang ở: Hoạt động Thông tin công bố theo nghị định 81 và ND 47/2021 BC BAO CAO DANH GIA VE KET QUA THUC HIEN KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2022