• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Hoạt động

Báo cáo Lao động tiền lương 2017

  • PDF.

BC_LAO_DONG_TIEN_LUONG_2017.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 27 Tháng 9 2018 14:22

KẾ HOẠCH SẢN XUÁT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ 2017

  • PDF.

KH_NAM_2017.pdf

KẾ HOẠCH SẢN XUÁT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ 2016

  • PDF.

KH_NAM_2016.pdf

Báo cáo Tài chính 6 tháng 2017

  • PDF.

BAO_CAO_TAI_CHINH_6_THANG_2017.pdf

Báo cáo Tài chính Quý 2-2016

  • PDF.

BC_TAI_CHINH_QUY_2-2016.pdf

Bạn đang ở: Hoạt động