• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025

  • PDF.

CHIEN_LUOC_KH_SAN_XUAT_KINH_DOANH_VA_DT_PT_05_NAM_GIAI_DOAN_2021-2025.pdf

Bạn đang ở: Hoạt động Thông tin công bố theo nghị định 81 và ND 47/2021 CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025