• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Thông tin công bố theo nghị định 81 và ND 47/2021

DANH SÁCH NGƯỜI QUAN LÝ CÔNG TY 92021

  • PDF.

DANH_SÁCH_VCQLthang92021_-_Copy_-_0002.jpg

KẾ HOACH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

  • PDF.

KE_HOACH_SAN_XUAT_KINH_DOANH_VA_DAU_TU_PHAT_TRIEN_NAM_2022.pdf

BAO CAO TAI CHÍNH 6 THANG NĂM 2021

  • PDF.

BÁO_CÁO_KIỂM_TOÁN_6_THANG_NAM_2021.pdf

DANH SÁCH NGƯỜI QUAN LÝ CÔNG TY 72021

  • PDF.

DANH_SACH_NGUOI_QLCTY_72021_-_0001.jpg

BAO CAO DANH GIA KET QUA KINH DOANH NAM 2020

  • PDF.

BAO_CAO_DANH_GIA_VE_KET_QUA_THUC_HIEN_KE_HOACH_SAN_XUAT_KINH_DOANH_NAM_2020.pdf

Bạn đang ở: Hoạt động Thông tin công bố theo nghị định 81 và ND 47/2021