• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Thông tin công bố theo nghị định 81 và ND 47/2021

BC MỤC TIÊU TỔNG QUÁT KẾ HOẠCH KINH DOANH HẰNG NĂM (2022)

  • PDF.

BAO_CAO_MUC_TIEU_TONG__QUAT_KE_HOACH_KINH_DOANH_NAM__2022.pdf

BC TAI CHINH NAM 2021

  • PDF.

BÁO_CÁO_TÀI_CHÍNH_NĂM_2021.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 11 Tháng 4 2022 07:52

BAO CAO KIEM TOAN 6 THANG 2021

  • PDF.

BAO_CAO_KIEM_TOAN_6_THANG_2021.pdf

DANH SÁCH NGƯỜI QUAN LÝ CÔNG TY 92021

  • PDF.

DANH_SÁCH_VCQLthang92021_-_Copy_-_0002.jpg

KẾ HOACH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

  • PDF.

KE_HOACH_SAN_XUAT_KINH_DOANH_VA_DAU_TU_PHAT_TRIEN_NAM_2022.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 11 Tháng 4 2022 07:58

Bạn đang ở: Hoạt động Thông tin công bố theo nghị định 81 và ND 47/2021