• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Thông tin công bố theo nghị định 81 và ND 47/2021

THE LE THAM GIA DU THUONG VE XO SO TRUYEN THONG

  • PDF.

QUYET_DINH_54_BAN_HANH_THE_LE_THAM_GIA_DU_THUONG_VE_XO_SO_TRUYEN_THONG.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024 06:57

DANH SACH NGUOI QUAN LY CONG TY THANG 6-2024

  • PDF.

DS NGUOI QLYCTY 2024

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 10 Tháng 7 2024 06:13

BAO CAO THƯC TRANG QUAN TRỊ DOANH NGHIỆP 2023

  • PDF.

BAO_CAO_THUC_TRANG_QUAN_TRI_VA_CO_CAU_TO_CHUC_CUA_DOANH_NGHIEP_NAM_2023_1.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 30 Tháng 6 2024 15:21

Điều lệ Công ty năm 2022

  • PDF.

DIEU_LE__CUA_CONG_TY_TNHH_MTV_XO_SO_KIEN_THIET_QUANG_NAM__SO_486__NAM_2022-đã_nén_1.pdf

BC TAI CHINH NAM 2023

  • PDF.

BÁO_CÁO_TÀI_CHÍNH_NĂM_2023.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 27 Tháng 3 2024 13:21

Bạn đang ở: Hoạt động Thông tin công bố theo nghị định 81 và ND 47/2021