• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Thông tin công bố theo nghị định 81

BÁO CAO TAI CHÍNH QUY 2 NAM 2019

  • PDF.

BAO_CAO_TAI_CHINH_QUY_2-2019.pdf

BAO CAO TAI CHINH QUY 1 NAM 2019

  • PDF.

BAO_CAO_TK_QUY_1-2019.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 5 2019 14:12

BAO CAO TAI CHINH NAM 2018

  • PDF.

BAO_CAO_TAI_CHINH_NAM_2018.pdf

Báo cáo Lao động tiền lương 2018

  • PDF.

BAO_CAO_LAO_DONG_TIEN_LUONG_2018.pdf

BAO CAO TAI CHINH QUY 3 2018

  • PDF.

BAO_CAO_QUY_3-2018_LAN2.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 31 Tháng 10 2018 08:12

Bạn đang ở: Hoạt động Thông tin công bố theo nghị định 81