• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Điều lệ Công ty năm 2022

  • PDF.

Ngày 25 tháng 02 năm 2022. UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định số 486/QĐ-UBND Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Điều lệ gồm 9 chương và 47 Điều, thay thế cho Điều lệ 4170 năm 2019

ĐIEU_LE_HOAT_ĐỘNG_CỦA_CÔNG_TY_NĂM_2022_1.pdf

Bạn đang ở: Giới thiệu Điều lệ Công ty năm 2022