• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Thành lập Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Nam

  • PDF.
Ngày 23/9, UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Nam (Hội đồng), do ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính.

Các Ủy viên của Hội đồng gồm: ông Nguyễn Đức Thọ - Giám đốc Sở Tư pháp; ông Phan Tấn Nghị - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách; ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh; ông Vũ Khắc Trọng - Chánh Văn phòng UBMTTQ VN tỉnh. Thư ký Hội đồng là ông Đinh Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng, kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính và Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Nam do UBND tỉnh ban hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh.

Bạn đang ở: Extensions