• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Bạn cần biết

Thể lệ Quay số Mở Thưởng vé XSTT 2022

  • PDF.

116-QUYET_DINH_BAN_HANH_THE_LE_QUAY_SO_MO_THUONG_VE_XO_SO_TRUYEN_THONG.pdf

Thể lệ Tham gia dự thưởng Xổ số Cào Bóc biết KQN 2022

  • PDF.

114-QUYET_DINH_BAN_HANH_THE_LE_THAM_GIA_DU_THUONG_VE_XO_SO_BIET_KET_QUA_NGAY__XO_SO_CAO_XO_SO_BOC_.pdf

Thể lệ Tham gia dự thưởng Xổ số truyền thống 2022

  • PDF.

113-QUYET_DINH_BAN_HANH_THE_LE_THAM_GIA_DU_THUONG_VE_XO_SO_TRUYEN_THONG.pdf

Thể lệ Tham gia dự thưởng Lô tô 2022

  • PDF.

112-QUYET_DINH_BAN_HANH_THE_LE_THAM_GIA_DU_THUONG_VE_XO_SO_LO_TO.pdf

Điều lệ Công ty năm 2022

  • PDF.

DIEU_LE__CUA_CONG_TY_TNHH_MTV_XO_SO_KIEN_THIET_QUANG_NAM__SO_486__NAM_2022-đã_nén.pdf

Bạn đang ở: Bạn cần biết