• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

  • PDF.

Thực hiện quy định về công bố thông tin theo Nghị định 81, công ty XSKT Quảng Nam công bố công khai kế hoachj đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2019

SỐ_79_-_KẾ_HOẠCH_SX_KINH_DOANH_2019.pdf